Gaismas stars, Atbalsta grupa personām ar garīgās veselības traucējumiem un to piederīgajiem, biedrība

Pērnavas iela 62, 3. stāvs, Rīga, Latvija, LV-1009

Dienas aprūpes centrs klientiem piedāvā plašu pakalpojumu klāstu ar mērķi sniegt psihosociālu atbalstu, attīstīt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas, veicināt nodarbinātību un apmācību, vecināt pozitīvas saskarsmes veidošanos, celt klientu izpratni un zināšanu līmeni par garīgās veselības un veselīga dzīvesveida jautājumiem, veicināt klientu interesi un iniciatīvu iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs, nodrošināt klientiem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, uzlabot kopējo dzīves kvalitāti.
Dienas aprūpes centra mērķa grupa: personas ar garīga rakstura traucējumiem (no 18 gadiem līdz darbspējas vecumam), kuras neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības un/vai profesionālās rehabilitācijas centrus un nav nodarbinātas algotā darbā vairāk par pusslodzi.

back to top